about-mission

Историјат

Градски водовод као пословни субјект организован је 1962. године и све до 1993. године пословао је у саставу заједничког предузећа за обављање комуналне делатности.

Као засебно јавно предузеће Јавно комунално предузеће  ,,Водовод“ у Смедеревској Паланци основано је Одлуком Скупштине Општине Смедеревска Паланка број 325-27/93-02/2 од 5. марта 1993. године (,,Међуопштински службени лист“ број 2/93) и то издвајањем погона ,,Водовод и канализација“ као засебне техничко-технолошке и економске целине из састава ЈКП ,,Микуља“, а ради обезбеђивања организованог и трајног обављања и развоја поверене комуналне делатности, односно водоснабдевања Општине Смедеревска Паланка.

Основни подаци

ЈКП ,,Водовод“ обавља јавно водоснабдевање општине Смедеревска Паланка захватањем и прерадом подземних вода са изворишта у Смедеревској Паланци, и то са три локалитета: ,,Сингер“. ,,Булине воде“ и ,,Рудине“, који скупа чине ,,Градско извориште“ и прерадом воде са регионалног изворишта ,,Трновче“, преко заједничког Предузећа за водоснабдевање ЈП ,,Морава“ са седиштем у Великој Плани, чији су суоснивачи Скупштина општине Смедеревска Паланка и Скупштина општине Велика Плана.

– Локалитет ,,Сингер“ формиран је 1986. године на левој обали Кубршнице јужно од изворишта ,,Булине воде“.

 – Локалитет ,,Рудине“ налази се на подручју  међуречја двају токова (Јасенице и Кубршнице) на простору Рудина. На овом локалитету отпочело се са експлоатацијом 1958. године. Највећи број бунара био је лоциран уз данашњу леву обалу регулисаног корита реке Јасенице, која је некада текла 300-500 метара северније.  На овом локалитету изграђени су бунари на већој дубини од 60 до 90 метара. 

– Локалитет ,,Булине воде“ формиран је на левој обали реке Кубршнице у периоду од 1985 до 1995. године. Дубине бунарских конструкција су различите и крећу се од 25  до 32 метра.

Извориште ,,Трновче“ лоцирано је на територији општине Велика Плана, у атару села Трновче, у близини реке Велике Мораве. Располаже са 21 бушеним експлоатационим бунаром са дубином од 15 до 20 метара. Истражни капацитет овог изворишта је 250 l/sek., али се тренутно експлоатише од 110 до 120 l/sek. 

Oд овог изворишта води главни потисни цевовод до Великог Орашја, где се рачва у два правца:

– Према Великој Плани, од ПВЦ материјала, пречника 700 mm, у дужини од 9 Km , потом од Велике Плане до Марковца, пречника 300 mm, и

– према Смедеревској Паланци, од металних цеви, у дужини од 17 Km.

 

Дистрибутивна мрежа

Постојећа водоводна мрежа почела је да се гради 50-тих година прошлог века и њоме је обухваћено цело градско језгро. Разводна мрежа се састоји од цевовода различитог материјала и различитих пречника (од Ø100 и Ø 350). 

Најзаступљенији материјали су АЦЦ, ПВЦ и поцинковане цеви. Мрежа је доста стара и услед тога долази до честог пуцања и огромних губитака.Према подацима проспекције терена од стране Института за вопривреду ,,Јарослав Черни“ из Београд, процењује се да су губици воде у систему око 43%.

Укупна дужина разводне мреже износи око 130km, са укупно 10 380 прикључака ( 9 118 за физичка лица и 1 262 прикључка за правана лица).

Укупна дужина градске канализационе мреже износи око 103 Km.

Постројење за прераду воде ЈКП ,,Водовод“, смештено је  у близини градског језгра, око 500 метара даље од Дирекције Предузећа, уз државни пут II реда Смедеревска Паланка-Наталинци на простору Рудина, у улици Карађођева број 69.

Изграђено је и пуштено у рад 70-тих година прошлог века. 

Пројектовани капацитет постројења је 140 l/sek.

Реконструкција постројења и дограђевање нове процесне линије завршено је 1996. године. 

Постројење је предвиђено за пречишћавање подземих вода.

У првој фази изградње фабрике воде, довод воде на постројење реализован је из изворишта ,,Рудине“ а касније је реализован довод воде са локалитета ,,Сингер“, ,,Булине воде и ,,Трновче“.

У постојењу се обавља прерада сирове воде системом за пречишћавање воде као и контрола  квалитета сирове и прерађене воде.

Систем за пречишћавање воде састоји се од следећих делова: аератора, 3 (три) кружна таложника V = 982 m3 (470m3 на старом и, 2 са по 256m3на новом постројењу), 9 (девет) брзих пешчаних филтера P = 125 m2, 2 (два) резервоара чисте воде (V = 600 m3 ), гасни хлоринатор  (HM VR – 02) и 2 (две) пумпне станице.

Након третмана вода се путем пумпних станица и преко два паралелна цевовода Ø250 и Ø 350 доводи до резервоара I висинске зоне “R2“. Ради сигурности у водоснабдевању цевовод Ø 350 је предвиђен само за снабдевање болнице ,,Стефан Високи“ и градске пекаре.

Резервоар I висинске зоне “R2“ је запремине V = 2500 m3 и налази се на коти 168 mnm. Након резервоара “R2“ вода се транспортује пумпном станицом Q =30 l/s, H = 50 m до резервоара II  висинске зоне “R3“. Запремина резервоара “R3“ износи V = 1240 m3.

Висински гледано град Смедеревска Паланка се налази између кота 100 и 210 mnm. Из тих разлога читав градски водоводни систем је данас подељен на две висинске зоне, где се у  оквиру I висинске зоне налазе потрошачи лоцирани до 150 mnm, док су у  II  висинској зони корисници чији се објекти изнад ове коте.

ЈКП ,,Водовод“ у Смедеревској Паланци прерађену воду дистрибуира потрошачима (физичким и правним лицима и установама) у градском насељу Смедеревска Паланка и потрошачима у два сеоска насеља: Мала Плана и Грчац, укупно 10 415 потрошача.

Сеоска насеља Голобок, Водице, Азања и Стојачак имају своје посебне месне водоводе, док се остала сеоска насеља водом снабдевају из индивидуалних бунара.

Изградњом регионалне фабрике за прераду воде на локацији изворишта ,,Трновче“ у општини Велика Плана, којом газдује ЈП за водоснабдевање ,,Морава“ и проширивањем капацитета постојећих изворишта (бушњем нових експлоатационих бунара), створиће се могућност да се сва сеоска насеља на територији општине Смедеревска Паланка повежу на градску дистрибутивну водоводну мрежу и да се водом снабдевају преко ЈКП ,,Водовод“ у Смедеревској Паланци. До сада је делимично изграђена водоводна мрежа кроз сеоска насеља: Глибовац, Кусадак и Селевац.

Количина произведене воде од 110 l/sek. у зимском и око 140 l/sek у летњим шпицевима је довољна за уредно водоснабдевање постојећег броја потрошача.

Укупан расположиви капацитет градског изворишта тренутно изности нешто више од 100 l/sek. а изворишта ,,Трновче“ укупно 110 до 120 l/sek., од чега потребе општине Велика Плана извносе око 35 l/sek док остала количина воде може да буде на располагању општини Смедеревска Паланка (од 75 до 85 l/sek.)

За уредно водоснабдевање свих насеља на територији општине Смедеревска Паланка неопходно је произвести око 300 l/sek.

Годинама у назад (све до средине 2017. године), посебно у периоду од јула до октобра константно је долазило до краћих или дужих прекида у водоснабдевању свих насеља која су прикључена на градску дистрибутивну водоводну мрежу а посебно сеоских насеља Грчац и Мала Плана

Напред наведено је последица деловања више фактора а који се пре свега односе на дотрајалу водоводну мрежу која производи велике губитке услед чега је неопходна производња воде далеко изнад оптимално потребне за постојећи број потрошача, затим недовољан број експлоатационих бунара и смањена издашност постојећих, неадекватна опрема, висока температура и прекомерна и нерационална потрошња воде.

Јавно снабдевање водом је под сталним надзором Института за јавно здравље из Пожаревца, што подразумева узорковање и контролу микробиолошке и физичко-хемијске исправности воде за пиће на основу Закона о безбедности хране (,,Службени гласник РС“ бр. 41/2009), Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сужбени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99)и Правилника о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће ,,(Службени лист СФРЈ“, бр. 33/87) и узорковање и испитивање квалитета отпадних вода према Закону о водама (,,Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), Закону о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,“ бр. 135/2004, 036/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др.закон,43/2011-одлука УС и 14/2016) и Правилнику о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадне воде (,,Службени гласник СРС“, бр.47/83 и 13/84).

Стални надзор над јавним снабдевањем водом врши и Републичка санитарна инспекција.

Пословни подаци

  • Матични број: 06812180
  • ПИБ: 102143481
  • Шифра делатности: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
  • Одговорно лице: Срђан Борић, ЈМБГ: 0407975761021; 
  • Функција у привредном субјекту: в.д. директора

Како до нас

  • Оснивач : Општина Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића број 25Права Оснивача остварује Скупштина општине Смедеревска Паланка.
  • ЈКП ,,Водовод“ је уписано у судски регистар код Привредног суда у Пожаревцу под бројем Fi 3135/93 од 24. априла 1993. године, док је упис превођења у Регистар привредних субјеката извршен Решењем Агенције за привредне регистре број 1927/2005 од 17. фебруара 2005. године.
  • ЈКП ,,Водовод“ има статус активног привредног друштва које у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Контактирајте нас

Бесплатни телефонски број:  0800-101-106